Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań  w Publicznym Przedszkolu w Kobiórze w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „ Maluchy na start”, do obowiązków psychologa należało m.in. przeprowadzenie zajęć z dziećmi posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, sporządzenie harmonogramu zajęć i prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć

W związku z powyższym dokonano diagnozy aktualnych potrzeb i umiejętności psychofizycznych dzieci, które posiadają  opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Sporządzono indywidualny plan pracy uwzględniając poszczególne sfery rozwoju które wymagają  oddziaływań w kierunku usprawnienia funkcjonowania dzieci. Są to: komunikacja , percepcja wzrokowa,  sfera poznawcza,  w tym  myślenie logiczne, koncentracja uwagi oraz emocje i umiejętności społeczne.

Do zajęć z psychologiem przystąpiło dwoje dzieci.

Zajęć odbyło się łącznie 17 godzin.

Zajęcia te były nakierowane na usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz  wzmacnianie motoryki dużej i małej w tym grafomotoryki. Poprzez liczne działania dzieci poszerzały wiedzę o otaczającym świecie.  Dzieci brały udział w zajęciach w sposób aktywny.  Efektem tych oddziaływań jest sprawniejsze funkcjonowanie pod względem umiejętności współpracy, nabywania umiejętności przestrzegania zasad spotkań indywidualnych oraz   wykonywania poleceń. Podniósł się poziom rozwoju poznawczego: myślenie przyczynowo-skutkowe, orientacja w bliskim otoczeniu, spostrzeganie i  wzbogacone słownictwo. Podobnie i równie ważne zwiększyła się chęć wykonywania prac plastycznych, czynności manualnych.

            W ramach projektu zakupiono ciekawe pomoce dydaktyczne.

Sprawozdanie z realizacji zadań  w Publicznym Przedszkolu w Kobiórze w roku szkolnym 2013/2014

W ramach projektu „ Maluchy na start” w ciągu całego roku szkolnego odbyło się 44 godzin zajęć z dziećmi, które wymagały oddziaływań w kierunku usprawnienia funkcjonowania rozwoju psychomotorycznego (27 godzin w II półroczu). Podczas zajęć skupiono się  na wzmacnianiu takich umiejętności jak poszerzenie wiadomości oraz zasobów słownictwa, umiejętności poznawczych oraz percepcji wzrokowej, słuchowej i wzmacnianie motoryki dużej i małej w tym grafomotoryki.

 

Kompleksową opiekę zapewniono dwójce dzieci, które posiadały opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W pracy z przedszkolakami przede wszystkim brano pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego z nich, dostosowując odpowiednie metody i materiały dydaktyczne. W ramach projektu zakupiono ciekawe pomoce dydaktyczne, które pomogły wzbudzić zainteresowanie i chęć do podejmowania zadań, wykonywania poleceń, a przy tym zapewniły dobrą zabawę.

 

Efekty oddziaływań są następujące:  sprawniejsze funkcjonowanie w kontakcie zadaniowym, nawiązanie  współpracy, nabycie umiejętności przestrzegania zasad spotkań indywidualnych oraz   wykonywania poleceń.

 

Lepszy poziom aktywności poznawczej: dzieci chętniej podejmują się zadań, potrafią doprowadzić je do końca czasem dzieląc je na kilka części. Dzieci poszerzyły zasób słownictwa biernego i czynnego, zdobyły większą świadomość i orientację w otaczającej rzeczywistości.  Zwiększyła się chęć wykonywania prac plastycznych, czynności manualnych. Poprawiły się umiejętność spostrzegania, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 


 

 

Joanna Kruczek

psycholog

NA GÓRĘ