Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia logopedyczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze w ramach projektu

Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”.

 

W roku szkolnym 2012/2013 w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze realizowanie były zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Głównym celem zajęć było kształtowanie prawidłowej wymowy wsród dzieci pomiędzy 3 a 5 wiekiem życia w oparciu program terapeutyczny Pięknie mówię przygotowany przez mgr Joannę Ludwińską.

Terapią objętych zostało 40 dzieci, na podstawie rekrutacji przyprowadzonej we wrześniu 2012 r., w tym 16 dziewczynek i 24 chłopców.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2,5 godziny, w 10 grupach 4 osobowych (pół godziny każda grupa). Dzieci objęto terapią ze względu na:

 • zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych

 • nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego

 • nieprawidłową wymowę głosek szeregu syczącego

 • nieprawidłową wymowę głoski „r”

 • niepłynność mowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia słuchu fonematycznego

 • utrzymujące się substytucje, uproszczenia grup spółgłoskowych powodujące trudności w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi ustnych.

Program zajęć obejmował:

 1. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego

 2. Wywołanie zaburzonych głosek oraz utrwalanie ich w nagłosie, śródgłosie, wygłosie

 3. Automatyzację w zdaniach, wierszykach i opowiadaniach

 4. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej w zakresie różnicowania wywoływanych głosek w mowie.

 5. Wydłużanie toru oddechowego.

O przebiegu terapii logopedycznej rodzice informowani byli na bieżąco, otrzymali materiały do pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów. Nauczyciele dzieci uczestniczących w zajęciach byli informowani o przebiegu oddziaływań, a na koniec zajęć przekazano im szczegółowe informacje dotyczące wyników terapii i uzyskanych efektów.

Dbano o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i metody pracy. Wykorzystywano do zabaw i ćwiczeń pomoce środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Zarówno metody, formy pracy, czas jak i pomoce logopedyczne dostosowano do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

 

W wyniku prowadzonej terapii 7 osób skorygowało wadę wymowy, w tym jedna osoba w pierwszym półroczu, u 33 poprawiła się technika mówienia. Ponadto wszystkie dzieci usprawniły układ oddechowy, wyćwiczyły koncentrację uwagi, rozwinęły umiejętności percepcyjne, wzrokowe, czuciowe i słuchowe. Oprócz tego wyrobiły umiejętność komunikowania własnych potrzeb, wzbogaciły zasób słownictwa.


Opracowała: Małgorzata Berek

 

LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU - posumowanie I półrocza

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę zajęcia profilaktyki i terapii logopedycznej. W ramach projektu  POKL.09.05.00-24-089/11 pn. Z językiem angielskim na Ty i nie tylko od 18 września 2012 roku. W zajęciach bierze udział 40 dzieci, utworzono 10 grup 4 osobowych.


W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny ( m.in. pomoce zakupiono z projektu), a zajęcia logopedy z dziećmi odbywają się raz w tygodniu po 30 minut. Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Przeprowadzam orientacyjne badania słuchu, zwracam uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruję na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu. Wszystkie dzieci w przedszkolu maja kontakt z logopedą, z chęcią uczestniczą w zajęciach.

Młodsze dzieci spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych. To dla tej grupy realizuję program zajęć profilaktycznych  dotyczący wczesnej profilaktyki wad wymowy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny dziecka. W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególną uwagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.
Dzieci starsze spotykają się również w grupach 4 osobowych. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię logopedyczną, gdzie prowadzone są zajęcia w celu usunięcia zaburzeń komunikacji językowych, w tym również niepłynności mowy. Zachęcam do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces. Dlatego tak ważne są zeszyty logopedyczne, karty pracy ze wskazówkami do pracy w domu, które przekazuję rodzicom.


Częsty kontakt dzieci z logopedą a także współpraca z rodzicami i nauczycielami przekłada się na efektywność naszej pracy i dobre samopoczucie naszych wychowanków.                                                                                            

mgr Joanna Ludwińska nauczyciel logopeda

NA GÓRĘ