Gminne Przedszkole
w Kobiórze

I Ja też idę do przedszkola! – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci z Gminy Kobiór - Poddziałanie 9.1.1 Okres realizacji: 01.11.2009r.-31.10.2011r.

                                                  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Podsumowanie projektu unijnego w Przedszkolu

 

Od  01.11.2009r. do 31.10.2011r. w naszym Przedszkolu realizowany był projekt pn. . ”I Ja też idę do przedszkola! – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci z Gminy Kobiór” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci : j. angielski, rytmikę, zajęcia logopedyczne i teatralne oraz gimnastykę korekcyjną. Oprócz tego zatrudniono kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do nowoutworzonego oddziału, gdzie znalazło miejsce 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Wydłużono też godziny pracy placówki do 16:30, zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Realizacja projektu była możliwa dzięki rozbudowie placówki, która w całości została sfinansowana ze środków własnych Gminy Kobiór. Ponadto otrzymane dofinansowanie, w wysokości 514 tys. złotych, pozwoliło wyposażyć nowe pomieszczenia w nowoczesne mebelki, stoliki i krzesełka, zabawki, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne, sprzęt do gimnastyki i zajęć muzycznych. Zakupiono też dywan, magnetofon, artykuły do zajęć plastycznych, leżaczki i pościel oraz dziecięcą zastawę stołową i sztućce. W ciągu dwóch lat w projekcie wzięło udział 210 dzieci. W rezultacie nasza placówka w znaczny sposób wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną, a dzieci nabyły nowe umiejętności, rozwinęły swoje zdolności i zainteresowania. Najważniejsze jest jednak to, że większa ilość dzieci, z naszej miejscowości, mogła brać udział w edukacji przedszkolnej  i w urozmaiconych zajęciach dodatkowych, co sprzyja wyrównaniu szans edukacyjnych w początkowym etapie nauczania.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE współfinansowane z projektu

 

Nasze Przedszkole oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzi również zajęcia dodatkowe. Są one prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.  Wspomagają one wszechstronny rozwój naszych wychowanków i pomagają niwelować deficyty rozwojowe. 

 

Zajęcia, które były realizowane to:

 

Język angielski                 –  mgr Wioletta Rdzanek

 

Rytmika                          –  mgr Kamil Wilk

 

Logopedia                       –  mgr Joanna Ludwińska

 

Gimnastyka korekcyjna     –  mgr Magdalena Matera

 

Zajęcia teatralne            -  Impresariat Artystyczny "Skrzat"

 

 

RYTMIKA

 

Zajęcia umuzykalniająco-artystyczne mają na celu odkrywanie i rozwój muzycznych predyspozycji dziecka, takich jak poczucie rytmu, kształcenie słuchu czy emisji głosu, lecz także wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wszechobecna w tej formie zajęć aktywność ruchowa w najbardziej naturalny dla wieku przedszkolnego sposób sprzyja rozwojowi koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Liczne zabawy muzyczno-ruchowe – oprócz powyższych korzyści – pomagają w integracji grupy i nabywaniu właściwych zachowań społecznych. Piosenki, korespondujące z tematyką zajęć podstawy programowej, są pomocne w nauce poprawnego posługiwania się własnym głosem i w procesie wspomagania prawidłowej wymowy. Proste układy taneczne do piosenek, a zwłaszcza nauka wybranych tańców ludowych wprowadzają dzieci w pełne uczestnictwo w ich dziedzictwie kulturowym.

 

 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Częstotliwość zajęć dostosowana jest indywidualnie do każdego dziecka. Są to zajęcia otwarte -  rodzic może uczestniczyć w terapii logopedycznej swojego dziecka.


Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ćwiczenia te służą bowiem wszystkim dzieciom, zarówno tym których mowa nie budzi zastrzeżeń, jak i tym które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają ponadto elementy korekcji.

Zajęcia mają na celu:
- Usuwanie przyczyn niechęci mówienia, ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych
- Stymulowanie rozwoju mowy dzieci
- Wywoływanie spontanicznej artykulacji
- Uczenie właściwego posługiwania się głosem
- Usprawnianie aparatu oddechowego
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych
- Ćwiczenie artykulacji głosek
- Usprawnianie słuchu fonematycznego
- Profilaktykę oraz przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.

 

 

 JĘZYK  ANGIELSKI

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się dwa razy w tygodniu.

 

Grupy liczą średnio 14 dzieci. Czas trwania zajęcia dla dzieci 3-4 letnich, czyli grupy Motylki to 15 min, natomiast dla pozostałych starszych grup Biedronki, Pszczółki i Pajacyki i Wiewiórki czas trwania zajęcia to 30 min. Wiek przedszkolny jest odpowiedni dla rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Dzieci od najmłodszych lat mają styczność z tym językiem, co pozwala im przede wszystkim zapoznać się z jego brzmieniem oraz traktować go jako jeden z rodzajów komunikacji międzyludzkiej.  Warto korzystać z tej szansy.

 

Język angielski prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje myślenie konkretne, dlatego na zajęciach wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne np. obrazki, realne przedmioty. Ponadto swoją wiedzę utrwalają poprzez wypełnianie kart pracy oraz przede wszystkim poprzez śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków. Tok zajęć dostosowany jest do wieku, zainteresowań oraz predyspozycji językowych dzieci. Najważniejszą aktywnością dziecka jest zabawa, dlatego też zajęcia z języka angielskiego wypełnione są licznym grami i zabawami, które pomagają dziecku łatwiej zapamiętać słownictwo. Pod tym względem każde zajęcie jest zróżnicowane, ponieważ dzieci są „wymagające” J nigdy nie ma dwóch takich samych zajęć.

 

Zgodnie z założeniami podstawy programowej głównymi celami zajęć z języka angielskiego są: zwrócenie uwagi dziecka na język obcy, jako dodatkowy środek komunikacji międzyludzkiej, zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozwój zdolności językowych, manualnych, spostrzegawczości i wyobraźni dziecka, pobudzenie wiary dziecka we własne siły i możliwości oraz rozbudzenie motywacji do dalszej nauki, kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, budowanie własnej tożsamości dziecka jako członka społeczności przy poczuciu własnej wartości, rozbudzenie zainteresowania światem i innymi kulturami, rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą podstawą do dalszego zdobywania wiedzy, czyli: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania poprzez m.in. zapoznanie dziecka z graficznym obrazem wyrazów; wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach oraz rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, nabycie umiejętności samodzielnego zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi, samodzielne wykonywanie przez dziecko ćwiczeń z zakresu poznanego materiału, nabycie umiejętności pracy i zabawy w grupie. Przez ostatni czas grudzień-luty dzieci w poszczególnych grupach zapoznały się z liczbami 1-20 (grupy młodsze 1-10), nabyły umiejętność przedstawienia się, przywitania oraz pożegnania. Potrafią wymienić podstawowe nazwy przedmiotów z otaczającego je środowiska (zabawki, kolory, ubrania, owoce, warzywa, zawody), rozumieją proste polecenia wypowiadane w języku angielskim i potrafią je wykonać. Znają słowa licznych piosenek.

 

 

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczęszcza 36 dzieci w wieku 3-6 lat . Zostały utworzone trzy grupy 12-osobowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa) po 30 minut na każdą grupę.

 

Celem zajęć jest:

 

-          kształtowanie nawyku prawidłowej postawy    

 

-          kompensacja i korygowanie wad postawy

 

-          zapobieganie powstawaniu wad postawy

 

-          wzmacnianie mięśni osłabionych                               

 

-          rozciąganie mięśni skróconych

 

-          podniesienie ogólnej wydolności fizycznej

 

-          doskonalenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

 

-          zwiększenie ruchomości w stawach

 

-          uświadomienie dziecka o konieczności dbania o swój rozwój fizyczny

 

-          uświadomienie dziecka o konsekwencjach braku korygowania jego wady postawy

 

-          opanowanie przez dziecko wiedzy i umiejętności dot. spraw jego zdrowia związanych z wadą

 

-          opanowanie przez dziecko wiedzy dot. zachowania się organizmu przed i po wysiłku.

 

Na zajęciach stosowane są takie ćwiczenia i zadania jak:

 

-          gry i zabawy ruchowe

 

-          ćw. ogólnorozwojowe i specjalne

 

-          ćw. kształtujące nawyk prawidłowego chodu i postawy

 

-          ćw. gimnastyczne z użyciem przyborów i przyrządów

 

-          ćw. mięśni stóp

 

-          ćw. oddechowe

 

-          ćw. elongacyjne (czynne wydłużanie kręgosłupa)

 

Dla urozmaicenia zajęć gimnastycznych stosuje się takie przybory i przyrządy jak:

piłki, szarfy, ringa, krążki, woreczki, linę, materace, ławeczki, drabinki, obręcze, tyczki a także przybory nietypowe.

NA GÓRĘ