Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu 

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe, z których korzystać mogą dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA  Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i przeznaczone są dla dzieci ze wskazaniami od lekarza specjalisty. Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma przede wszystkim na celu skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczania do powstawania wad postawy, a także doprowadzanie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE - Zajęcia umuzykalniające odbywają się codziennie. Prowadzone są przez nauczycielki wychowania przedszkolnego w ramach bieżącej pracy z grupą. Zajęcia odpowiadają naturalnej dla wieku dziecięcego potrzebie ruchu oraz spontanicznej reakcji dziecka na muzykę. Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez pracę z rytmem, metrum, tempem i melodią, to także poznawanie piosenek dziecięcych, tańców i zabaw przy muzyce. Na zajęciach dzieci poznają piosenki i zabawy nawiązujące do aktualnej pory roku.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - Dzieci, które potrzebują wsparcia objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców. Dzieci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz terapeutycznych.

KÓŁKO REGIONALNE – Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się pieśni i tańców ludowych, utworów o tematyce patriotycznej i innej okolicznościowej, słuchają literatury w gwarze śląskiej, poznają zwyczaje i tradycje regionalne. Swoje umiejętności zaprezentują w strojach śląskich i innych, podczas uroczystościach przedszkolnych, gminnych i powiatowych.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - ogólne założenia

 

Nasze Przedszkole oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzi również zajęcia dodatkowe. Są one prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.  Wspomagają one wszechstronny rozwój naszych wychowanków i pomagają niwelować deficyty rozwojowe.

 

Zajęcia, które realizujemy to:

 Język angielski–mgr Monika Maca, mgr Sylwia Węgrzynek

 Logopedia -  mgr Joanna Ludwińska, mgr Monika Grund

 Zajęcia z psychologiem - mgr Monika Sobiegraj

 Kółko reginalne - mgr Gabriela Kędzior-Żyłka, mgr Marcelina Sładek, akomaniament Jacek Jastrzemski

 Rytmika prowadzona jest w ramach zajęć umuzykalniających przez nauczycieli

  

 

RYTMIKA

  

Zajęcia umuzykalniająco-artystyczne mają na celu odkrywanie i rozwój muzycznych predyspozycji dziecka, takich jak poczucie rytmu, kształcenie słuchu czy emisji głosu, lecz także wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wszechobecna w tej formie zajęć aktywność ruchowa w najbardziej naturalny dla wieku przedszkolnego sposób sprzyja rozwojowi koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Liczne zabawy muzyczno-ruchowe – oprócz powyższych korzyści – pomagają w integracji grupy i nabywaniu właściwych zachowań społecznych. Piosenki, korespondujące z tematyką zajęć podstawy programowej, są pomocne w nauce poprawnego posługiwania się własnym głosem i w procesie wspomagania prawidłowej wymowy. Proste układy taneczne do piosenek, a zwłaszcza nauka wybranych tańców ludowych wprowadzają dzieci w pełne uczestnictwo w ich dziedzictwie kulturowym.

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

Zajęcia  logopedycznE

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

 

Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Częstotliwość zajęć dostosowana jest indywidualnie do każdego dziecka. Są to zajęcia otwarte - rodzic może uczestniczyć w terapii logopedycznej swojego dziecka.

 Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ćwiczenia te służą bowiem wszystkim dzieciom, zarówno tym których mowa nie budzi zastrzeżeń, jak i tym które mówią wadliwie. W odniesieniu do pierwszych pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną, w odniesieniu do drugich zawierają ponadto elementy korekcji.
Zajęcia mają na celu:
- Usuwanie przyczyn niechęci mówienia, ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych
- Stymulowanie rozwoju mowy dzieci
- Wywoływanie spontanicznej artykulacji
- Uczenie właściwego posługiwania się głosem
- Usprawnianie aparatu oddechowego
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych
- Ćwiczenie artykulacji głosek
- Usprawnianie słuchu fonematycznego
- Profilaktykę oraz przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.

 

 GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA DLA MAŁEGO SMYKA

 

- Sprawdzamy czy pada deszczyk – wysuwanie ostrego języka przy otwartej buzi,
- Czyścimy ząbkijęzyk czyści po kolei każdy ząb,
- Język szuka brody i noska – wysuwamy język w kierunku raz brody, raz nosa,
- Lody – oblizujemy wargi raz w jedną, raz w drugą stronę,
- Rybka – szeroko otwarta buzia, wdech przez nos, wydech przez usta,
- Gąska – buzia otwarta, język na dole, naśladujemy gęganie gąski,
- Czarodziej – przenoszenie kawałków papieru za pomocą słomki,
- Wąchanie zapachu pieczonego ciasta – wciąganie powietrza i zatrzymywanie,
- Małe dziecko bez ząbków – zasłaniamy wargami zęby otwieramy i zamykamy buzię,
- Posyłanie całusków – wargi jak do głoski U,
- Odchudzamy buzię – wargi jak do głoski U i wciągamy policzki,
- Wyżymaczka – przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby,
- Łopatka – wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów.

Życzę miłej zabawy:)

 

 

 

JĘZYK  ANGIELSKI

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min w grupach odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Wiek przedszkolny jest odpowiedni dla rozpoczęcia nauki języka angielskiego. Dzieci od najmłodszych lat mają styczność z tym językiem, co pozwala im przede wszystkim zapoznać się z jego brzmieniem oraz traktować go jako jeden z rodzajów komunikacji międzyludzkiej.  Warto korzystać z tej szansy.

Język angielski prowadzony jest na 3 poziomach zaawansowania. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje myślenie konkretne, dlatego na zajęciach wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne np. obrazki, realne przedmioty. Ponadto swoją wiedzę utrwalają poprzez wypełnianie kart pracy oraz przede wszystkim poprzez śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków. Tok zajęć dostosowany jest do wieku, zainteresowań oraz predyspozycji językowych dzieci. Najważniejszą aktywnością dziecka jest zabawa, dlatego też zajęcia z języka angielskiego wypełnione są licznym grami i zabawami, które pomagają dziecku łatwiej zapamiętać słownictwo. Pod tym względem każde zajęcie jest zróżnicowane, ponieważ dzieci są „wymagające” J nigdy nie ma dwóch takich samych zajęć.

             Zgodnie z założeniami podstawy programowej głównymi celami zajęć z języka angielskiego są: zwrócenie uwagi dziecka na język obcy, jako dodatkowy środek komunikacji międzyludzkiej, zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozwój zdolności językowych, manualnych, spostrzegawczości i wyobraźni dziecka, pobudzenie wiary dziecka we własne siły i możliwości oraz rozbudzenie motywacji do dalszej nauki, kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, budowanie własnej tożsamości dziecka jako członka społeczności przy poczuciu własnej wartości, rozbudzenie zainteresowania światem i innymi kulturami, rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą podstawą do dalszego zdobywania wiedzy, czyli: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania poprzez m.in. zapoznanie dziecka z graficznym obrazem wyrazów; wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach oraz rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, nabycie umiejętności samodzielnego zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi, samodzielne wykonywanie przez dziecko ćwiczeń z zakresu poznanego materiału, nabycie umiejętności pracy i zabawy w grupie. Przez ostatni czas grudzień-luty dzieci w poszczególnych grupach zapoznały się z liczbami 1-20 (grupy młodsze 1-10), nabyły umiejętność przedstawienia się, przywitania oraz pożegnania. Potrafią wymienić podstawowe nazwy przedmiotów z otaczającego je środowiska (zabawki, kolory, ubrania, owoce, warzywa, zawody), rozumieją proste polecenia wypowiadane w języku angielskim i potrafią je wykonać. Znają słowa licznych piosenek.

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ