Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Gminne Przedszkole w Kobiórze Pani/Pana danych osobowych.

Niniejszym informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani / Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Gminne Przedszkole w Kobiórze Pani/Pana danych osobowych.

W niniejszej klauzuli informujemy o formach wykorzystywania Państwa danych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

- naszymi pracownikami, kandydatami do pracy,

- rodzicami i opiekunami kandydatów / dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,

- naszymi dostawcami, wykonawcami, zleceniobiorcami oraz ich reprezentantami,

- interesantami, petentami,

- innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach statutowych, realizacji umowy lub w ramach współpracy.

 

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze.

 

Gminne Przedszkole w Kobiórze, ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, karty nauczyciela i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych oraz realizacji umowy.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. celów Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Przedszkole nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Przedszkole nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

 

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów archiwizacyjnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola lub inspektora ochrony danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: tel.: 32 218 81 66 w. 11 lub pocztą elektroniczną: gpkobior.rodo@wp.pl

NA GÓRĘ