Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Procedura zapobiegania i zwalczania wszawicy w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  12/2015/2016 z dnia 04.01.2016r.

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kobiórze

 

 

Procedura zapobiegania i zwalczania wszawicy

w  Gminnym Przedszkolu w Kobiórze

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  3. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania  i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

1.      Definicja przedmiotu procedury

Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi - powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.

 

2.      Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.


3.      Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

 

4.      Sposób prezentacji procedur

1)     Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2)     Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3)     Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

5.      Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1)      Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

2)      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3)      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4)      Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu  w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.


6.      Obowiązki, osób realizujących zadania wynikające z procedury

1)      Dyrektor:

a)      Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu

b)      Prowadzi systematyczne i skoordynowane działania profilaktyczne (pogadanki, materiały informacyjne, ogłoszenia, zaleca kontrole)

c)      Współpracuje z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne

d)      Powiadamia rodziców o terminie planowanej kontroli higienicznej

e)      Informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu

f)      Zawiadamia pomoc społeczną w przypadku uporczywego uchylania się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę

2)      Nauczyciele:

a)      Prowadzą działania profilaktyczne –pogadanki, materiały informacyjne, kontrole higieniczne

b)      Współpracują z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne

c)      Powiadamiają dyrektora o przypadkach wszawicy wśród dzieci

d)     Zawiadamiają rodziców o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy

e)     Zawiadamiają dyrektora w przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka lub nie podjęcia przez nich niezbędnych działań higienicznych

3)      Rodzice/Opiekunowie:

a)      Współpracują z przedszkolem w zakresie działań profilaktycznych

b)      Dbają o higienę skóry i włosów dzieci

c)      Informują nauczyciela o każdym przypadku wszawicy u dzieci

d)     Wyrażając zgodę na objęcie dziecka opieką przedszkolną (poprzez zapisanie go do przedszkola), wyrażają zgodę na dokonywanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka (nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka)

e)     Przeprowadzają niezbędne działania higieniczne w przypadku stwierdzonej w czasie kontroli wszawicy dziecka

f)     Zgłaszają nauczycielowi lub dyrektorowi trudności w przeprowadzeniu kuracji

7.      Opis działań

1)     Na pierwszym zebraniu z rodzicami rozpoczynającym dany rok szkolny dyrektor zapoznaje wszystkich rodziców z procedurą zapobiegania i zwalczania wszawicy.

2)     Nauczyciele na zebraniach grupowych przeprowadzają pogadanki na temat czystości i higieny skóry głowy oraz włosów.

3)     We wrześniu każdego roku nauczycielki wywieszają materiały informacyjne dotyczące higieny na gazetkach dla rodziców.

4)     2 razy w roku szkolnym dyrektor przedszkola zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci.

5)     Na 7 dni przed planowanym terminem kontroli dyrektor powiadamia rodziców poprzez wywieszenie ogłoszenia na drzwiach wejściowych.W sytuacji zgłoszenia przez rodzica lub pracownika przedszkola przypadku pojawienia się wszawicy, upoważnione przez dyrektora osoby bezzwłocznie dokonują kontroli, bez zachowania 7 dniowego terminu powiadamiania rodziców.

6)     W przypadku, gdy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka nauczycielka zawiadamia dyrektora przedszkola.

7)     Kontrola odbywa się z zachowaniem zasady intymności tzn. jest ona indywidualna, w wydzielonym pomieszczeniu.

8)     Kontrolę przeprowadza pielęgniarka lub osoby upoważnione przez dyrektora;

9)     Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.

10)   W przypadku stwierdzenia na terenie placówki wszawicy, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zjawiska, dyrektor przedszkola niezwłocznie  informuje wszystkich rodziców (nie ujawniając danych osób, które stały się źródłem zakażenia) o zaistniałym fakcie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głów dzieci oraz czystości głów domowników, a także przekazuje informacje o sposobie działań zwalczających.

11)  Osoby upoważnione lub dyrektor zawiadamiają rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruują rodziców o sposobie działań, informują też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników oraz  wypraniu i wyprasowaniu pościeli i używanej ostatnio odzieży w temperaturze nie niższej niż 60’C. Monitorują skuteczność działań rodziców.

12)  W wypadku stwierdzenia obecności żywych pasożytów albo larw (gnid) rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki i oczyszczenia dziecku  głowy z pasożytów oraz gnid.  Dziecko może powrócić do przedszkola  z oczyszczoną głową (we włosach nie mogą pozostawać gnidy).

13)  W momencie stwierdzenia wszawicy w grupie (tj. u więcej niż jednego wychowanka)  przedszkole rozpoczyna procedurę prewencji przed pasożytami.

  • Wszystkie zabawki miękkie (pluszaki, lalki, przytulanki) zostają wyłączone z użycia poprzez wypranie w temperaturze nie niższej niż 60’/ lub umieszczenie  w szczelnych, plastikowych workach przez okres nie krótszy niż 72 godziny, a w miesiącach zimowych dodatkowo poprzez wystawienie ich na niską temperaturę.
  • Następuje czasowa likwidacja „Kącika fryzjerskiego”.
  • W przedszkolu zarządza się dodatkowe, generalne sprzątanie: w szczególności  odkurzanie, trzepanie, pranie, wyminę ręczników, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u kilkunastu dzieci naraz -  dezynsekcję pomieszczeń.
  • Jeżeli stwierdzona wszawica dotyczy grupy leżakujące dokonuje się natychmiastowej wymiany  pościeli,  a rodzice mają obowiązek wymiany piżam na czyste.

14) Osoby upoważnione monitorują skuteczność działań poprzez przeprowadzenie ponownej kontroli stanu czystości głów dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców po upływie od 7 do 10 dni od stwierdzenia wszawicy w grupie. W przypadku stwierdzenia wszawicy w grupie – codziennie przez okres jednego tygodnia, a w pozostałych grupach – w pierwszym dniu po przerwie weekendowej.

15) W przypadku, gdy rodzice nie podejmą niezbędnych niezwłocznych działań higienicznych lub ich działania będą nieskuteczne nauczycielka/osoby upoważnione  zawiadamiają dyrektora przedszkola.

16) W przypadku, gdy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej lub nie podejmą niezbędnych działań higienicznych lub ich działania będą nieskuteczne dyrektor przeprowadza z rodzicami rozmowę wyjaśniającą, a gdy ona nie przyniesie rozwiązania podejmuje bardziej radykalne kroki, tzn. zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców (będzie to potraktowane jako uporczywe uchylanie się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o jego higienę).

8.      Wykaz dokumentów

1)      Protokół / Informacja o wynikach kontroli

2)      Protokół z przeprowadzonej dezynsekcji 

9.      Tryb dokonywania zmian w procedurze

1)      Wszelkich zmian w procedurze dokonuje z własnej inicjatywy w sytuacji zmian aktów prawnych lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

2)      Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3)      Procedura wchodzi w życie z dniem 04.01.2016r.

NA GÓRĘ